Na základe  usmernenia krízového štábu Vás informujeme:
* prevádzka Materskej školy sa odo dňa 30.3.2020 prerušuje do odvolania
* predpokladá sa reálne ukončenie školského roka a dodržanie termínu šk.prázdnin
* zápis do MŠ sa uskutoční od 30.4.do 31.5.2020 elektronickou formou, teda rodič e-mailom odošle zoskenované všetky prílohy žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, okrem vyjadrenia lekára na adresu: msjilnd@seznam.cz


Materská škola,

- zabezpečuje v školskom roku 2019/2020 činnosť v štrnástich triedach, v štyroch objektoch školy. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu - "Spoznávame hrou", vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

- podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja u detí schopnosti a zručnosti a utvára u detí predpoklady na ďalšie vzdelávanie

- materská škola má materiálno-technické možnosti na poskytovanie starostlivosti pre deti od 2 rokovMgr. Jana Ványová

riaditeľ školy

Kontakty

Riaditeľstvo                                                                                                                                                     Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica

Telefón: 042/4433 002     mobil:0901 700 230

E-mail msjilnd@seznam.cz
Web
https://www.ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk/

zástupca riaditeľa: Alena Samulová

Ekonomický úsek                                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4441 790

Školská jedáleň- vedúca  

vedúca: Bc. Jaroslava Jakubeková                                                                                                                    Adresa Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica Telefón: 042/4434 669 (odhlasovanie zo stravy)

Školské zariadenie s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami, spojené so školskými jedálňami                                                                                                                                                   Počet tried: 5


Elokované pracovisko Komenského sady 59/1                                                                                  Zástupca riaditeľa: Janka Pružincová                                                                                                           Počet tried: 3                                                                                                                                         Telefón: 042/44 32 379 ( aj odhlasovanie zo stravy)            E-mail mskomenskehondca@gmail.com   

                


Elokované pracovisko Kukučínova ul. 787/10                                                                                   Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Ježíková Janesová

 Počet tried: 4                                                                                                                                         Telefón 042/44 32 398 (aj odhlasovanie zo stravy)         E-mail:mskukucinovandca@gmail.com


Elokované pracovisko Janka Kráľa                                                                                                    Zástupca riaditeľa:  Mgr. Martina Ježíková Janesová                                                                                    Počet tried: 2                                                                                                                                           Telefón: 0907 151 114   E-mail: mskukucinovandca@gmail.com                                                 

odhlasovanie zo stravy: 042/44 33 657


Skúsení pedagógovia

MŠ P. Jilemnického: 

trieda STONOŽKA:  Mgr. Tatiana BLIŽNÁKOVÁ, PaedDr. Katarína BLIŽNÁKOVÁ , Iveta Kadlečíková

trieda MOTÝĽ:  Ľubica JAMBOROVÁ, Alena LINEKOVÁ

trieda LIENKA: Gabriela DEKANOVÁ, Dominika HRUBÍNOVÁ

trieda VČIELKA: Alena SAMULOVÁ, Viola VRANKOVÁ

trieda SLNIEČKO: Denisa TROKANOVÁ,  Miroslava FABOVÁ

MŠ  Kukučínova: 

trieda Lienka: Marika ÚRBÁNKOVÁ, Zuzana SZONYIOVÁ

trieda SLNIEČKO Mgr. Martina JEŽÍKOVÁ JANESOVÁ,              Mgr. Lenka TKADLECOVÁtrieda

 RYBKY: Zlatica PAVLOVA,  Janka ČEPELOVÁ

trieda MOTÝLIK:  Bc. Terézia TLAPÁKOVÁ , Alenka SLIMÁKOVÁ

MŠ Janka Kráľa:

trieda ŠIKULKOVIA: Ľudmila KVASNICOVÁ, Bc. Kristína HALJAKOVÁ

trieda MUDROŠKOVIA: Mgr. Mária SUCHÁ, Viera JORDÁNOVÁ

MŠ Komenského

Trieda SLNIEČKA: Tatiana KALIŇÁKOVÁ, Erika BAKAIOVÁ    

 Trieda LIENKY:Emília HOMOLOVÁ, Janka PRUŹINCOVÁ    

 Trieda SOVÍĆATÁ: Emília  ĎURIŠKOVÁ, Mgr. Mária STRAKOVÁ


Zamestnanci školského stravovania

MŠ P. Jilemnického: 

Anna CHRASTINOVÁ, Andrea KOLMANOVÁ, 

Renáta HIPČOVÁ

MŠ Kukučínova: 

Jana ĎURIŠKOVÁ, Renáta HRUBČÍNOVÁ, 

Iveta ZEMKOVÁ

MŠ Komenského:

Erika PAVLAČKOVÁ, Dominika MOJŽIŠOVÁ

Nepedagogickí zamestnanci

MŠ P. Jilemnického:

Ľudmila RAJČANOVÁ

Eva ŠEBEŇOVÁ

Štefan MARUŠINEC

Petra ŠKULTÉTYOVÁ

Anna ŠKROVÁNKOVÁ

Zuzana TRSŤANOVÁ

MŠ Kukučínova:

Anna GRANAČKOVÁ

Darina KUBAŠČÍKOVÁ

Lenka CHOVANCOVÁ

MŠ Komenského:

Miroslava BAKAIOVÁ

Blanka SOKOLÍKOVÁ

MŠ Janka Kráľa:

Danka MOJKOŠOVÁRýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola
P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica, 01851

msjilnd@seznam.cz 

Zavolajte nám

042/4433 002

0901 700 230