Aktuality

Zápis do Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5 a jej elokovaných pracovísk Martina Kukučína 787/10, Komenského sady 59/1 a Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici na školský rok 2018/19 sa uskutoční v                                                       dňoch 15.4.2018 až 15.5.2018.

Tlačivá "Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy", "Čestné vyhlásenie" a lekárske potvrdenie sú k dispozícii v každom pracovisku a rovnako na stránkach školy. Komplexnú žiadosť je potrebné priniesť do ktoréhokoľvek pracoviska v danom termíne. 

Podmienky prijatia:

 • - deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu

 • - zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podávaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná

 • - o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods.14 písm. a/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • - rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky rodič predloží riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla príslušného roka

 • - rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 • - prednostne sa prijímajú deti :
 •                                                     s odloženou školskou dochádzkou
 •                                                     deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 •                                                     deti so sociálne znevýhodnených rodín
 •                                                     deti zamestnaných rodičov
 • - písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca obdrží spravidla do 31. augusta príslušného roka.