Prevádzka MŠ

Prevádzka Materskej školy P. Jilemnického je od 6:00 - 16:00 hod.

Prevádzka elokovaného pracoviska ZŠ J. Kráľa  je od 6:00 do 16:30 hod.


Denný harmonogram

Príchod detí do materskej školy

06:00 - 08:00

Osobná hygiena, Desiata

08:00 - 08:30

Vzdelávacie aktivity

08:30 - 10:00

Pobyt vonku

10:00 - 11:30

Osobná hygiena obed

11:30 - 12:15

Odpočinok

12:15 - 14:15

Osobná hygiena, olovrant

14:15 - 14:35

Hry a hrové činnosti, krúžková činnosť

14:35 - 16:00