Poplatky v MŠ

Pre školský rok 2017/2018

Vek detí

Cena / Mesiac

deti od 2 - 2,5 roka

50€

deti od 2,5 - 3 rokov

30€

deti od 3 rokov

20€

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: 

- ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca predloží potvrdenie, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu